FANDOM


Finns det valloner i Månsarp? Edit

Troligen inte, även om en text i boken Tabergs Bergslag IV från 1949 tyder på detta: "Det wet man ock, att här redan 1605 war ordentlig Bergsrörrelse, emedan wid Tinget i Ljungarum d. 26 Januari s.å. stadgades, att ingen fick handla med Bergsslagssmederna utan fogdens tillstånd. År 1610 werställdes här Malmbrytning på K. Carl IX:s befallning, hwarefter bruket försåldes till en Joh. Wernitz, med wilkor att det icke fick aflåtas till Adel. Sedan återkom Bruket till kronan, hwarefter K. Gustaf II Adolph, eftet Knärödsfreden, härstädes började arbeta med krigsfolk; men som afkomsten blef ringa i brist af insigt, fann han snart bättre wara att inkalla erfarne utlänningar, eller de s.k. Walloner (Bruksförvaltare och Smeder från Franska Flandern), hwilka ock här införde en förbättrad smidesmethod, känd under namn af Wallonsmide. [Tabergs Bergslag IV 1949 s. 32-33, avskrift av Eva Hadd 2003-10-20 på Anbytarforum Småland/Månsarp]"

Lars-Olof Lööf som gjort omfattande forskning på smederna skriver på Anbytarforum: "Enligt mina erfarenheter är denna text helt snurrig. Jag har inte heller funnit några valloner (dvs fransktalande) bland smedernas förfäder i Taberg eller dess närhet. Namnen har mer tysk klang när man rör sig i mitten och början av 1600-talet: Hempel, Duse, Schultz, Pilsmed (Pfeilschmit) osv. Jfr kanske också mina texter i Tolfska släktboken. [Lars-Olof Lööf, Anbytarforum Småland/Månsarp 2003-10-20]"

Tyskar fanns det alltså ändå gott om, men några valloner, som härstammar från Flandern i Frankrike och Holland, finns det inga bevis för att det har funnits i just Tabergs bergslag. Däremot hämtade kungen säkert många dugliga valloner till andra bergsbruk.

Kategori:Valloner